Tikslai

„Europai reikia daugiau antreprenerių, kad ekonomika vėl imtų augti ir didėtų užimtumas.“
Europos Komisijos Antreprenerystės planas „Antreprenerystė 2020“

Kuriant pirmą tokio pobūdžio visapusę verslumo programą STEM doktorantūros studentams/absolventams bus siekiama šių tikslų:Skatinti verslumą

Skatinti verslumo dvasią tarp STEM doktorantūros studentų/absolventų turinčių nepanaudotą verslo potencialą.

Ugdyti transversaliuosius gebėjimus

Ugdyti STEM doktorantų/absolventų transversaliuosius gebėjimus (tiek bendruosius tarpasmeninius, tiek konkrečius darbo įgūdžius) ir kurti jiems naujas karjeros galimybes.

Skatinti darbo vietų kūrimą

Didinti mokslinio verslumo lygį ES universitetuose, mažinti ilgalaikes jaunimo nedarbo problemas ir skatinti darbo vietų kūrimą ir jų skaičiaus augimą visoje ES.

Pašalinti trukdžius

Nustatyti ir pašalinti trukdžius su kuriais susiduria doktorantai/absolventai norėdami savo mokslinių tyrimų rezultatus paversti verslo idėjomis.

Komercializuoti mokslinius tyrimus

Įtraukti dalyvius į praktikos programas ir suteikti jiems praktinės patirties kaip jų tyrimai gali būti taikomi tikroje verslo aplinkoje.

Surasti finansavimą verslą pradedančioms

įmonėms (startup‘ams) SCIENT dalyvai galės pristatyti savo verslo planą verslo finansiniams rėmėjams („verslo angelams”) ir rizikos kapitalo investuotojams, kad gautų finansavimą naujų įmonių kūrimui.

Tiesti tiltus

Remti ir skatinti žinių sklaidą ir dalinimąsi patirtimi tarp aukštojo mokslo institucijų ir įmonių 8 ES šalyse.

Mokyti verslumo

Sukurti naujus mokymo metodus ir technikas doktorantų/absolventų verslumo ugdymui.

Pradėti programą verslo akseleratoriui kurti

Sukurti ir išbandyti programą, kuri vėliau bus pasiūlyta universitetams, tyrimų ir verslo centrams, akseleratoriams ir inkubatoriams.

Perduoti geriausias praktikas

Perduoti geriausias praktikas iš šiaurės ES šalių, turinčių ilgalaikę patirtį verslumo ugdyme ir akseleratorių programų vykdyme, mažiau pažengusioms mokslo komercializavime šalims.

Kurti partnerystes

Skatinti ir palaikyti ilgalaikes bendradarbiavimo partnerystes tarp universitetų ir verslo įmonių.

Paremti universitetus

Didinti universitetų įtaką Europos regioninės ekonomikos vystymui per naujas iniciatyvas/programas.